Veel gelovigen kennen het gebruik om aan de priester een geldelijke gave te geven, een mis-stipendium, met de bedoeling dat een door hen opgegeven intentie in de H. Mis wordt opgenomen. In de volksmond heet dat 'een H. Mis bestellen'. Dat is misschien een ongelukkige uitdrukking, omdat het lijkt alsof Gods genade te koop is. Er is een tijd geweest dat een mis-stipendium het levensonderhoud van een priester voor één dag bedroeg. Een priester mocht toen maar één keer per dag een H. Mis lezen.

Het gebruik van het mis-stipendium vindt zijn oorsprong in de liturgie zelf. Bij het gereed maken van de gaven - de offerande - in de eucharistieviering brachten de gelovigen gaven, aanvankelijk in natura en later in geld, naar voren. Deze offergaven, als teken van het persoonlijk deelnemen aan de eucharistieviering (de zelfgave van Christus) waren bestemd voor het werk van de Kerk, de zorg voor de behoeftigen en voor het levensonderhoud van de priester.

De afdracht van het mis-stipendium is dan feitelijk een vorm van deelnemen aan de Eucharistieviering. Zo heeft deze geldelijke gave een eigen liturgische betekenis. Met het opgeven van een bepaalde misintentie wordt ook tot uitdrukking gebracht dat wij de persoon of de zaak die ons lief is, willen laten delen in de geestelijke vruchten, Gods genadegaven, van de eucharistieviering. Het hoort bij het geloof van onze kerk dat we voor onze overledenen niets beters kunnen doen, dan een H. Mis te laten opdragen, en de vruchten van het verlossend lijden, sterven en verrijzen van de Heer Jezus voor hen af te smeken. Maar natuurlijk kan men ook voor zieken, verwanten en vrienden en voor hen over wie wij ons bekommeren een H. Mis laten opdragen. De mis-stipendia komen in ons land altijd ten goede aan de parochie, die nu in het onderhoud van de kerk en het levensonderhoud van de priesters moet voorzien via door het bisdom vastgelegde bedragen.

In onze parochie hanteren we de tarieven zoals deze door ons Federatie-bestuur zijn vastgesteld en worden gepubliceerd op http://www.rkvenlo.nl/?Kostenoverzicht

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende dienst kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.

Voor meer informatie, om een mis-intentie op te geven, of om een bijzondere viering aan te melden, kunt u terecht bij ons parochie-centrum. Openingstijden en telefoonnummer vindt u elders op deze website.